Menu

Link do Grobonet

Licznik

Liczba wyświetleń:
7190127

 

Ojciec św. Benedykt XVI powiedział o parafii:

 

„Parafia jest latarnią morską, która rzuca światło wiary i w ten sposób wychodzi naprzeciw najgłębszym i najbardziej autentycznym pragnieniom ludzkiego serca, dając sens i nadzieję życiu osób i rodzin” 

 

                                 Parafialna Rada Duszpasterska

Parafialna Rada Duszpasterska jest instytucją doradczą księdza Proboszcza i reprezentacją wspólnoty parafialnej. Z jednej strony wspomaga ona i koordynuje organizację pracy duszpasterskiej, a z drugiej strony wyraża opinię o sprawach parafii oraz wysuwa propozycje dotyczące różnych form apostolstwa świeckich, działalności charytatywnej i działalności na rzecz wspólnoty parafialnej. Wszystkie działania stara się podejmować w duchu odpowiedzialności razem z duszpasterzami, za parafię i poziom jej życia religijnego. Stara się też pomagać duszpasterzom w rozeznaniu problemów społeczno-religijnych, występujących na terenie parafii tak, aby spełniali oni z należytym skutkiem rolę przewodników dla ludzi. Zmierza też do uaktywnienia poszczególnych  wiernych, zespołów  parafialnych i grup apostolskich.

 

 

 PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA

2017 - 2022

 

Z urzędu:

Proboszcz        - ks. Jan Skibiński

Organista         - Jacek Wojtal

Kościelny         - Wacław Sikora

Grabarz            - Marian Gołda

 

Z mianowania proboszcza (przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń działających w parafii i inne):

Bobrowniki       - Irena Białek

Lisowice          - vacat

Małgorzata Frańczak

Marian Gniecioszek

Zofia Kasprzak

Barbara Mostowska

Marta Patocka

 

Z wyboru:

Edward Karaś

Irena Rudko 

Jerzy Walaszczyk

Anastazja Kukuła

Witold Garbiec

 

Statut parafialnej Rady Duszpasterskiej

 w Archidiecezji Częstochowskiej

 

1. Parafialna Rada Duszpasterska (PRD) stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii – w ramach ustawodawstwa diecezjalnego – pomaga wyłącznie w działalności duszpasterskiej danej wspólnoty parafialnej.

2. Realizując powyższe zadanie, PRD pomaga w organizacji kultu Bożego, uczestniczy w opracowaniu rocznego planu duszpasterskiego, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, wspiera prowadzone dzieła apostolatu w parafii, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.

3. W skład PRD wchodzą trzy grupy członków: z urzędu, mianowani przez proboszcza parafii oraz wybrani przez parafian (w sumie maksymalnie 25 osób). Liczba członków PRD pochodzących z wyboru dokonanego przez wspólnotę wiernych nie może być mniejsza od liczby członków mianowanych przez proboszcza.

a) Członkami PRD mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych postaw moralnych.

b) Z urzędu należą do PRD:

Proboszcz, pełniący równocześnie funkcję przewodniczącego PRD.

Księża wikariusze, którzy pracują w danej parafii.

Delegatka sióstr zakonnych zatrudnionych w danej parafii.

Przedstawiciele osób świeckich zatrudnionych w pracy duszpasterskiej w parafii (reprezentant katechetów, organista, kościelny itp.).

Z mianowania proboszcza do PRD należą:

Przedstawiciele ruchów, wspólnot modlitewnych, nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii i stowarzyszeń katolickich działających w danej parafii.

Przedstawiciele poszczególnych grup wymienieni w p. 3.3.1 zostają wyłonieni w wyniku wzajemnej konsultacji między członkami danej grupy. Wśród nich powinni być także przedstawiciele młodzieży.

4. Zależnie od wielkości parafii i stopnia zaangażowania wiernych, liczba członków PRD wybranych przez parafian wynosi od 6–12. Jej dokładną wielkość określa proboszcz, uwzględniając aktualną sytuację parafii.

5. Zastępca przewodniczącego PRD (proboszcza) zostaje wybrany na jej pierwszym posiedzeniu zwykłą większością głosów. Może nim być jedynie osoba świecka. Jeśli dwaj kandydaci uzyskają jednakową liczbę głosów, przeprowadza się osobne głosowanie jedynie nad wyłonioną dwójką. Jeśli ponownie uzyskają oni jednakową liczbę głosów, zastępcą przewodniczącego zostaje starszy wiekiem. Podczas pierwszego posiedzenia zostaje również desygnowany sekretarz PRD, którego obowiązkiem jest prowadzenie protokołów ze wszystkich zebrań rady.

6. Członkowie PRD składają na ręce proboszcza w czasie jednej z niedzielnych mszy św. następujące przyrzeczenie: „Ja NN, powołany na członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej, przyrzekam wobec Boga, że powierzoną mi funkcję będę wykonywał według najlepszej swej woli, zgodnie z moim sumieniem i z przepisami prawa kościelnego. W szczególności przyrzekam, że w miarę swych sił i z poczuciem odpowiedzialności będę wspomagał proboszcza w działalności duszpasterskiej, mając na względzie tylko chwałę Bożą i dobro Kościoła. Tak mi dopomóż Bóg! Amen”.

7. Częstotliwość zebrań PRD zależy od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Minimum stanowią dwa zebrania w roku. Zebrania takie zwołuje przewodniczący, przekazując zaproszenia przynajmniej dwa tygodnie przed zebraniem. Zebrania nadzwyczajne mogą być również zwoływane, kiedy połowa członków rady wyrazi takie życzenie na piśmie, skierowanym do sekretarza rady.

8. Ze względu na doradczy charakter PRD, w przypadku rozbieżności zdań między proboszczem a członkami rady, sprawę rozstrzyga proboszcz, po uprzedniej konsultacji z Kurią Metropolitalną.

9. Kadencja PRD trwa 5 lat. Poszczególni członkowie mają możliwość wcześniejszej rezygnacji ze swego członkostwa.

a) W przypadku sformułowania uzasadnionych zarzutów personalnych wobec poszczególnych członków mogą oni zostać wykluczeni z PRD wyłącznie wówczas, jeśli wniosek taki uzyska 2/3 głosów obecnych podczas posiedzenia członków rady.

b) W przypadku śmierci, zmiany miejsca zamieszkania członka PRD pochodzącego z wyboru parafian, albo z powodu wyjazdu z terenu parafii na stałe lub na dłużej niż 6 miesięcy, na jego miejsce pozostali członkowie PRD zwykłą większością głosów wybierają nowego członka.

c) W przypadku śmierci lub zmiany miejsca zamieszkania członka PRD pochodzącego z nominacji, na jego miejsce przewodniczący mianuje nowego członka rady.

10. W przypadku zmiany urzędowych członków PRD, kadencja pozostałych członków nie ulega skróceniu. Rada funkcjonuje więc mimo zmian na stanowiskach proboszcza i księży wikariuszy.

a) Kadencji PRD nie przerywa śmierć proboszcza.

b) Nowy proboszcz, po sześciu miesiącach od dnia objęcia parafii, może wystąpić do dziekana z wnioskiem o rozwiązanie dotychczasowej PRD i o zarządzenie nowych wyborów do PRD.

c) Decyzję o ewentualnym rozwiązaniu PRD może podjąć jedynie Arcybiskup Metropolita Częstochowski, po wnikliwym zbadaniu sytuacji.

11. Posiedzenia PRD nie mają z reguły charakteru publicznego, ale pomimo tej zasady, można na nie zapraszać ekspertów i konsultantów. Nie przysługuje im jednak prawo głosu.

12. Maksymalna długość uczestnictwa w PRD wynosi trzy kadencje, tzn. 15 lat.

 

      (-) + Wacław Depo

ARCYBISKUP METROPOLITA  CZĘSTOCHOWSKI

 

Ks. Krzysztof Dziub

 KANCLERZ

Częstochowa, 22.09. 2012 r., L.dz. 960

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

niedziela,
20 czerwca 2021

(171. dzień roku)

Święta

Niedziela, XII Tydzień zwykły
Rok B, I
Dwunasta Niedziela zwykła